บริการต่างๆ

Calibration บริการสอบเทียบ เครื่องทดสอบ ให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของกลุ่มอุตสาหกรรมยางและ พลาสติกสำหรับเครื่องมือทดสอบเฉพาะด้าน (มุ่งเน้นการสอบเทียบที่ตอบสนองการใช้งานเครื่องทดสอบ ตรงตามมาตรฐาน ASTM หรือ ISO ของเครื่องทดสอบนั้นๆ)

Preventive Maintenance Program บริการตรวจสอบเครื่องมือประจำปี PM ตรวจสอบและป้องกันการกันการเสื่อมสภาพของเครื่องมือทดสอบ ปรับแต่งเครื่องมือให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานได้ ปรับ alignment ของอุปกรณ์ภายใน และ ตรวจสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ อะไหล่ของเครื่องวัด จะมี life cycle ที่ต่างกัน เช่น แบริ่ง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฮีตเตอร์ สายวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ และอื่นๆ เราจะตรวจสอบสภาพของอะไหล่เหล่านี้ และจัดการเปลี่ยนใหม่ถ้ามีสิ่งบ่งชี้ว่าใกล้ชำรุด เพื่อป้องกันการเสียกระทันหันของเครื่องมือทดสอบ

Modification บริการปรับปรุงเครื่องมือเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้สามารถใช้งานได้ เครื่องมือเก่าที่ใช้มายาวนานที่ผู้ผลิตไม่สามารถให้บริการเรื่องอะไหล่ได้อีกแล้ว modify โดยใช้อะไหล่ใหม่ของเราแทน เราสามารถรื้อวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์ภายในทั้งหมด และใช้ อะไหล่ของเราเอง รวมถึงซอฟแวร์และ หน้าจอสัมผัส (Touchscreen) ให้เหมือนเครื่องใหม่ในโครงเครื่องเดิม ซึ่งลูกค้าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องใหม่ โดยเฉลี่ยราคาจะอยู่เพียง 20-30% ของการซื้อเครื่องใหม่

Emergency Call แก้ปัญหาและซ่อมบำรุงเฉพาะจุดกรณีฉุกเฉิน เราสามารถส่งวิศวกรเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะอาการในกรณีที่เครื่องเสียกระทันหัน โดยเรามีอะไหล่สำรองอยู่ในคลังสินค้าของเรา หรือสามารถให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือ remote access ผ่านคอมพิวเตอร์

Consultation ให้คำปรึกษาและจัดอบรม เน้นถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้งานการบำรุงรักษาเครื่องทดสอบที่ถูกต้องของบริษัทผู้ผลิตให้กับผู้ใช้งาน อย่างครอบคลุมเพื่อให้เครื่องทดสอบในวงการอุตสาหกรรมที่มีใช้งานอยู่ มีผลการทดสอบเป็นค่ามาตรฐาน เดียวกันและมีค่าผลการทดสอบเบี่ยงเบนน้อยที่สุดในระหว่างช่วงเวลาการบำรุงรักษาประจำปี ให้บริการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้งานเครื่องทดสอบ และเสนอแนะแนวทาง ในการแก้ปัญหาที่มีความเหมาะสมกับองค์กรของลูกค้ามากที่สุดทั้งทางด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาทั้งหมด

Scroll to Top